Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
4292
27/04/2010

Ημ.Δημ
30/04/2010
Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας:1.του Τμήματος Ιατρικής του Π.Κ. στο Ηράκλειο (περιοχή Βουτών)2.του κτιρίου της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Π.Κ. (Παλιά Ηλεκτρική στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Ηράκλειο)3.του νέου κτιρίου του διοικητηρίου I (περιοχή Βουτών) 4.του νέου κτιρίου του διοικητηρίου IΙ (περιοχή Βουτών)
Προϋπολογισμός: 541.284,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 22/06/2010 21/06/2010 15/06/2010
4398
29/04/2010

Ημ.Δημ
30/04/2010
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Τμημάτων του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 19.650,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/05/2010 13/05/2010
4400
29/04/2010

Ημ.Δημ
30/04/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 25.950,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/05/2010 13/05/2010
4338
28/04/2010

Ημ.Δημ
30/04/2010
Προμήθεια διαφόρων υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των τμημάτων του Π.Κ, στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/05/2010
1830
26/04/2010
Ημ.Δημ
29/04/2010
Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει διαγωνισμό για την οργάνωση τριών επιστημονικών συνεδρίων στα πλαίσια των έργων 2898, 2899, 2900 και 2901
Προϋπολογισμός: 42.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ)